วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูอำเภอปราสาท

         ตำแหน่ง        
ชื่อ-สกุล
                   ตำแหน่ง/หน่วยงาน
ที่ปรึกษาสมาคม
นายวุฒิ  อุดมสินานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
นายกสมาคม
นายพัลลภ  แย้มสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด ๒๕๑๔)
อุปนายกสมาคม
๑.นายสันติ  เหลี่ยมดี
๒.นายสุทิตย์  ขิมทอง
๓.นายสมพงษ์ ปรากฏกล้า
๔.นายณัฐภัทร์  สืบสันต์
๕.นายธวัช  ใจกล้า
๖.นายประเสริฐ  กอบสุข
๗.นายภักดิศัย  ชูสงค์
๘.นายสุรชัย  สมปาง
๙.นายพุฒิชัย  ค้ำคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะดาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
เลขานุการสมาคม
นายชาญชัย  กะภูทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
๑.นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร
๒.นายภราดร  ดีพูน
๓.นายสมอาจ  คงวัน
๔.นายวิรุฬ  ลุมาตย์
๕.นายนิพนธ์  เลิศสิทธิ์
๖.นางศุภรัตติยา จิตต์หนักแน่น
๗.นายชัน  โสมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
ครูโรงเรียนบ้านจบก
ครูโรงเรียนบ้านเสกกอง
ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
นายทะเบียน
นายอุทัย  ยอดเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑.นายประศาสน์ แรงจบ
๒.นายสมัย  หอมหวล
๓.นายนิวัฒน์  อินทร์ชัย
๔.นายโกศล  รัตนวรรณ
๕.นายประโยชน์  งามอินทร์
๖.นายบุญเลิศ  สุขจิตร
๗.นายภาณุมาศ  ศรีราม
๘.นายวัชรพล  บุตรศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลกง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทมอ
ครูโรงเรียนบ้านกูน
ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
                   ตำแหน่ง/หน่วยงาน
ฝ่ายเหรัญญิก
นายถวิล  บุญเจียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
๑.นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร
๒.นางผอบจันทร์ แตรไตรรงค์
๓.นางประภัสสร อิ้วประโคน
๔.นายกฤษดา  เหลี่ยมดี
๕.นายศุภชัย  ลวดเงิน
๖.นายภูษิต  แสนกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครูโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทม
ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุรพงษ์  ศิลาอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑.นายถวัลย์  จันทร์เพ็ชร
๒.นายสาธิน  กะการดี
๓.นายสุรศักดิ์  แร่ทอง
๔.นายสมร  ศรชัย
๕.นายรัชพล  เทศแก้ว
๖.นายจำนงค์  เจริญศิริ
๗.นายสมบูรณ์  บุญใบ
ครูโรงเรียนบ้านทะนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
ครูโรงเรียนบ้านสะพานหัน
ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี
ครูโรงเรียนบ้านทมอ
ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
ครูโรงเรียนบ้านทำนบ
ฝ่ายปฏิคม
นางประชุมพร  สังข์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
กรรมการฝ่ายปฏิคม
๑.นายเรืองศักดิ์ เปรียบนาน
๒.นางสาวจินตนา ศิริกล้า
๓.นายสำราญ  อ่อนเรือง
๔.นางประภัสศร  อิ้วประโคน
๕.นางสุชีรา  มีชื่อ
๖.นายสายเพชร คูณวัฒนาพงษ์
๗.นายเทอดพงษ์ ปัญญาดี
๘.นางสมหวัง สุทธิโยธา
๙.นายชัยสิทธิ์ จิตแม้น
ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร
ครูโรงเรียนบ้านสองสะโกม
ครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่
ครูโรงเรียนบ้านตาเบา
ครูโรงเรียนบ้านก็วล
ครูโรงเรียนบ้านโคกบุ
ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซร์
ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก
ฝ่ายวิชาการ
นายวุฒิ  อุดมสินานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
กรรมการฝ่ายวิชาการ
๑.นายพะเอิญ  คุ้มวงษ์
๒.นายจำลอง  จะมัวดี
๓.นายวิบูลย์  เปรมผล
๔.นายภูมิศักดา แสนแก้วใส
๕.นายพิสิทธิ์  สิทธิพรวัฒนา
๖.นายชัยยุทธ์  หิรัญวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมรินทราวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ
         ตำแหน่ง        
ชื่อ-สกุล
                   ตำแหน่ง/หน่วยงาน
กรรมการฝ่ายวิชาการ(ต่อ)
๗.นายวิญญาณ  บุญทวี
๘.นายอนุวัตร  กมลเดช
๙.นายปานศักดิ์  วงษ์เกิด
๑๐.นายสง่า  พูลพรหม
๑๑.นายสมทรง  นิสสัยดี
๑๒.นายสุภวงษ์  สังข์จันทร์
๑๓.นายสมพงษ์  แสนสุข
๑๔.นายภัคพงศ์  รักษ์พงศ์
๑๕.นายเอกพงษ์  วรโพธิ์
๑๖.นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
ครูโรงเรียนบ้านคลอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
ครูโรงเรียนบ้านจีกแดก
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๔
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสะโกม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคลด

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สมาคมครูอำเภอปราสาท


สมาคมครูอำเภอปราสาท  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในอำเภอปราสาทให้มีเอกภาพ
๒.ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.ส่งเสริมผู้ประอบวิชาชีพครูให้มีวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
๔.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน
๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
๖.ดำเนินการเพื่อรักษาทรัพย์สินและสิทธิของสมาคม
ที่ตั้งของสมาคม  โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐ 
ปัจจุบัน  นายพัลลภ  แย้มสง่า  เป็นนายกสมาคม